De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.e-geneeskunde.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Praktijk voor Energetische Genezing zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Praktijk voor Energetische Genezing garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Praktijk voor Energetische Genezing wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie voor dat u gebruik maakt van onze diensten

Raadpleeg altijd eerst uw (huis)arts indien u gezondheidsklachten heeft. Mocht deze of degene waarnaar u bent verwezen geen of geen afdoende oplossing hebben voor uw klachten dan helpen wij u graag. U blijft echter altijd verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Mocht er gedurende de periode dat u bij ons onder behandeling bent aanleiding zijn om uw (huis)arts te raadplegen, dan verzoeken wij u met klem dit ook zeker te doen!  De hier aangeboden therapieën kunnen een belangrijke doorbraak  betekenen inzake uw gezondheidsklachten. Toch zijn deze therapieën uitdrukkelijk géén vervanging voor uw (huis)arts. 

Het is en blijft belangrijk medische hulp altijd te gebruiken waar deze nodig is en hoewel we in deze site essentiële informatie proberen te delen die een ieders gezondheid enorm ten goede zou kunnen komen, toch is zij niet bedoeld om wie dan ook maar te stimuleren om (reguliere) medische hulp buiten te sluiten, integendeel! Zoek bij klachten altijd eerst hulp bij uw arts! Er wordt dien aangaande geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, door ons aanvaard. 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Praktijk voor Energetische Genezing links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De Praktijk voor Energetische Genezing aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Praktijk voor Energetische Genezing niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De Praktijk voor Energetische Genezing behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Praktijk voor Energetische Genezing of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Praktijk voor Energetische Genezing behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.